Omvårdnadsåtgärder för att förebygga eller lindra postoperativ ileus : -en integrerad litteraturöversikt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

Författare: Emma Karlsson; Moa Berglund; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Patienter som genomgått en operation kan drabbas av komplikationer. Postoperativ ileus kan leda till fördröjd återhämtning, ytterligare komplikationer samt ett ökat obehag för den enskilde patienten. Det leder även till ökade kostnader för samhället och förlängd sjukhusvistelse. Sjuksköterskor är ett viktigt stöd i den postoperativa omvårdnaden och kan med omvårdnadsåtgärder stödja patienter. Syftet med denna integrerade litteraturöversikt var att sammanställa kunskap gällande omvårdnadsåtgärder sjuksköterskor kan tillämpa för att förebygga eller lindra postoperativ ileus. Litteratursökning utfördes i PubMed och CINAHL med sökord som definierades utifrån syftet. Kvalitetsgranskning utfördes och 18 artiklar ingick sedan i analysen. I resultatet framkom att ett strukturerat arbetssätt, utifrån relevanta bedömningar med tidigt insättande av omvårdnadsåtgärder som kontinuerligt utfördes utifrån en helhetsbild av patientens situation var fördelaktig för att undvika och lindra postoperativ ileus. Enskilda åtgärder som tidig mobilisering, tidig enteralnutrition, att tugga tuggummi samt undvikande av nasogastrisk sond kunde tillämpas, men mest fördelaktigt var fast tracking där flera omvårdnadsåtgärder tillämpades samtidigt. Det tillkommer ständigt ny forskning som behöver granskas och utvärderas. Relevanta och effektiva omvårdnadsåtgärder tas fram och som sedan måste tillämpas i den kliniska verksamheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)