Jämställdhet i fritidshemmet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Studien syftar till att undersöka fritidslärarnas upplevelser och erfarenheter av attarbeta med jämställdhet i verksamheterna. En webbenkät delades ut i olika forumsom riktades till fritidslärare med koppling till utvecklingsområden inomfritidshemmet. Resultatet av studien visar att en stor del av lärarna i fritidshem haren positiv inställning till att arbeta med jämställdhet, trots att många informanteranser att mer stöd behövs för att lyckas med att bedriva arbetet. Det finns enskillnad i hur lärarna uppfattar begreppet genus och jämställdhet. De flesta lärareuppger att det finns en bättre samsyn rörande begreppet jämställdhet. Betydelsen avbegreppet genus präglas inte av en lika tydlig samsyn. Det finns en övertygelse hosmånga lärare att de gör en skillnad i sitt dagliga arbete trots att de i liten utsträckning diskuterar frågor om jämlikhet i arbetslagen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)