Ett exempel på integrerande/inkluderande verksamhet inom förskolan

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte:Syftet med studien är att belysa och lyfta fram hur det inom förskolan kan arbetas med inte-greringen/inkluderingen av barn inom autismspektrumtillståndet. Centrala frågeställningar i studien är • Vad utmärker förskolans sociala och fysiska miljö?• Vad sker på organisations-, grupp- och individnivå för att bedriva inkluderande verksamhet i förskolan?• Hur organiseras lek och inlärningsaktiviteter?• Hur ser samverkan ut mellan förskola och skola och hur ser överlämningen ut till skolan?Verksamhetens arbetssätt förankras i styrdokument och forskning inom området.Teori, metod och forskningsansats:I studien används aktionsforskning som forskningsansats och etnografi som metod. Aktions-forskning är väl lämpad eftersom forskaren genom ett aktivt deltagande ska kunna urskilja och problematisera olika faktorer i den praktiskt inriktade forskningen. Forskningen ska resul-tera i att försöka finna förbättringsområden inom verksamheten och bidra till en ökad förståel-se inom området. Med det sociokulturella perspektivet som grund belyses olika teorier som är viktiga i arbetet med barn inom autismspektrumet. Tyngdpunkten ligger på kommunikation och samspel. Områden som anpassad pedagogik, social interaktion och förhållningssätt bely-ses närmare eftersom dessa är viktiga i arbetet med barn inom autismspektrumet och i inklu-deringsprocessen. Etnografisk metod baseras på observationer där forskaren haft en partiell delaktighet eller integration i det samhälle, den kultur eller den grupp som studerats. I studien genomfördes ett fokusgruppssamtal, flera ostrukturerade samtal och observationer med fokus på lek, inlärning och samspel i en förskoleverksamhet utifrån verksamhetsområdets karaktär. Information har även hämtats från följande dokument: Förskolans arbetsplan, Avdelningen Blommans arbetsplan, Åtgärdsprogram, Pedagogiska utlåtanden. Två intervjuer genomfördes med lärarna i olika skolor som har tagit emot barn från den aktuella verksamheten.Resultat:I studien belyses hur det arbetas med barn inom autismspektrumtillståndet på en förskola. Studien visar att interaktion, anpassad pedagogik och miljö, pedagogernas gemensamma för-hållningssätt och kunskap inom autismområdet samt samarbete mellan olika aktörer kan leda till lyckad integrering/inkludering och förhoppningsvis inspirera andra. Studien visar hur pe-dagogernas inställning till inkluderingen, samt förståelsen för att tillgodose barnens olika be-hov och rättigheter kan hjälpa barn med kommunikationssvårigheter. I samförstånd med pe-dagogerna identifierades leken som ett utvecklings- och förbättringsområde.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)