Standardisering av processer vid fastighetsbyggen : En kvalitativ fallstudie om en standardisering av processer kan förbättra hanteringen och lagerhållningen av material i stora fastighetsbyggen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Författare: Emil Karlsson; Filip Norman; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Byggprojekt är i de flesta fall komplexa projekt där flera företag försöker samarbeta för att skapa en så god och effektiv arbetsplats som möjligt. När byggprojekt även i de flesta fall utförs på en begränsad yta så uppstår än fler utmaningar på grund av behovet att inneha rätt material, på rätt plats, vid rätt tid. För att detta ska kunna utföras i samverkan med flera involverade parter så krävs det en god planering och kommunikation mellan parterna. Detta har utforskats genom att strukturera upp byggarbetsplatser genom implementerandet av Construction Logistic Management(CLM), vilket är ett övergripande koncept för att skapa en välfungerande bygglogistik. Tidigare forskning har visat att begränsade utrymmet måste beaktas för att effektivisera byggnationen och säkerhetsställa att arbetsmiljön på arbetsplatsen. Forskning har även visat att materialhanteringen vid dessa begränsade utrymmen bör tas i beaktning av byggentreprenörerna för att minimera kostnader. Vi valde därför utifrån tidigare forskning fokusera på att identifiera processer i början av den interna flödeskedjan, för att i sin tur undersöka hur en standardisering av dessa processer kan förbättra CLM. Denna förbättring avser en mer strömlinjeformad materialhantering, vilket både förväntas öka effektiviteten samt skapar en förhöjd säkerhet. Denna studie är gjord genom en fallstudie med fokus på en fastighetsbyggnation av Skanska AB i Kiruna kommun. Utifrån detta byggprojekt har vi identifierat processer som enligt oss, med stöd av teorier, inte utförts på optimalt sätt. Det icke-värdeskapande som onödiga förflyttningar av material, väntetid eller användandet av utrustning som inte är optimal för arbetet. Identifieringen har genomförts med utgångspunkt i kvalitativa data med tillhörande kvalitativadatainsamlingsinstrument. För att samla in empiri för att styrka vår identifikation av processer med möjlighet till en standardisering har vi valt att intervjua personal med kunskap inom ämnet.Vår ursprungliga tanke med studien var att utföra dessa intervjuer på plats vid byggnationen i fråga och där även utföra semistrukturerade observationer. Observationerna skulle följa samma struktur som intervjuerna, för att på så sätt kunna verifiera vad som sades under intervjuerna. Dessa intervjuer hade även legat som grund för ett ytterligare utformande av observationsscheman för att observationerna skulle hålla så hög validitet som möjligt. Utöver enskilda intervjuer och observationsstudier var även tanken att genomföra intervjuer i fokusgrupp för att få ytterligare en syn på de potentiella utmaningarna vid byggarbetsplatsen. På grund av yttre omständigheter så har vi endast haft möjlighet till att utföra intervjuer digitalt samt skickat ut kvalitativa enkäter med öppna frågeställningar. Dessa förändringar har negativt påverkat studiens resultat och tillförlitlighet. För att kunna analysera och diskutera insamlad empiri har vi använt oss av Just-In-Time(JIT), Lean Management, Business Process Standardization(BPS) och Kommunikationsteori. Genom analys av data kan vi konstatera att det finns processer vid byggarbetsplatsen som inte utförs på ett optimalt sätt. Vi har vidare spekulerat i hur dessa processer ska kunna förbättra CLM genom tillämpningen av en standardisering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)