Kan man lagstifta om mod : En kvalitativ studie av förslaget på en civilkuragelag i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning:

Jag vill med denna uppsats belysa frågan om man i Sverige bör införa en allmän skyldighet att hjälpa nödställda. Syftet är att undersöka vilken betydelse en sådan så kallad civilkuragelag skulle kunna få för samhällsmoralen. Genom att använda mig av relevant samhällsvetenskaplig teori om bland annat medmänsklighet, moral, tillit, normer och socialt kapital vill jag sätta frågan i ett sociologiskt perspektiv. Jag har genomfört intervjuer med jurister och juridikstudenter för att få deras perspektiv på frågan. Frågan har jag sedan analyserat utifrån deras svar och utifrån de teorier och den tidigare forskning jag använt mig av. Resultaten av intervjuerna visar att informanterna i allmänhet är skeptiskt inställda till införandet av en civilkuragelag i Sverige. Nackdelarna, bland annat risken att färre skulle våga träda fram som vittnen till brott om en civilkuragelag införs, tycks överväga fördelarna i frågan. Man kan konstatera att lagen möjligen skulle kunna stötta människors moraliska tänkande. Informanterna såg dock andra faktorer, bland annat goda förebilder och en trygg omgivning, som mer betydelsefulla för samhällsmoralen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)