Delat ledarskap i mikroföretag - en fallstudie av två svenska mikroföretag

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Av Sveriges samtliga företag utgörs 22 procent av mikroföretag, men det är sällan som mikroföretag får stå i forskningens rampljus. Definitionen av mikroföretag är företag vilka har färre än tio anställda och omsätter mindre än två miljoner euro per år. Problematiken som framkommer av bristande forskning kan vara att företagare som driver mikroföretag får kunskap och information som inte är anpassad till deras storlek och struktur, vilket styrker att mer forskning bör göras inom området. Uppsatsen har med en kvalitativ metod studerat delat ledarskap i två mikroföretag med syftet att undersöka hur delat ledarskap konstrueras och fungerar i mikroföretag, samt även studerat komplexiteten av att inneha olika ledarskapsstilar i det delade ledarskapet. Författarna har två dagar i veckan under åtta månader, varit på varsitt fallföretag som en del i MATIX-utbildningen på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Författarna har genomfört intervjuer med samtliga ledare och anställda i företagen med syfte att studera hur företagens delade ledarskap fungerar för att därigenom kunna bidra och stärka forskningsområdet. För att lyckas med delat ledarskap i företag har tidigare forskning visat att det bör finnas prestigelöshet, ett förtroende cheferna emellan och gemensamma värderingar, vilket benämns som det delade ledarskapets bottenplatta. I uppsatsens båda fallföretag finns två ledare som delar ledarskapet med varandra och i båda fallen är det tydligt att ledarna skiljer sig markant gällande ledarskapsstil där den ena är mer tydlig och rättfram medan den andra är mer eftertänksam. De olika ledarskapsstilarna påverkar det delade ledarskapet och uppmärksammar problem som tidigare studier inte har belyst på liknande sätt. Studien indikerar en problematik i båda fallföretagen vilket kan kopplas samman med att bottenplattans olika delar inte är genomarbetade. Samtidigt framkommer det att synen och utförandet av delat ledarskap skiljer sig åt både mellan fallföretagen och mellan cheferna då de har två olika typer av delat ledarskap. Gemensamt för båda fallföretagen är att den största fördelen med delat ledarskap är att cheferna får tillgång till ett bollplank och även kunskap de själva inte besitter. Samtidigt visar studien att det största problemet för fallföretagen är att de innehar en tidsbrist vilket gör att det är svårt att hinna med ett kontinuerligt arbete med bottenplattan där de säkerställer att dess tre delar kvarstår. Denna studie uppmärksammar även utmaningen kring att bemästra olika ledarskapsstilar, samtidigt som förmågan att göra detta blir en stor tillgång för företaget. Uppsatsen ger framförallt stöd till tidigare studiers rekommendationer att kontinuerligt arbeta med bottenplattan för att därigenom uppnå ett starkt och fördelaktigt delat ledarskap, samtidigt som uppsatsen även betonar att vissa delar i tidigare forskning bör få större utrymme framöver. Förutom att besvara studiens syfte, bidrar uppsatsen till att belysa det gap som finns kring ledarskap och då specifikt kring delat ledarskap i mikroföretag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)