Interna flödesprocesser : En fallstudie av LKAB Malmbergets process för hantering av arbetskläder

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: På dagens allt mer konkurrensutsatta marknad har det blivit allt viktigare för företag att effektivisera hela sina försörjningskedjor. Detta eftersom det är dessa som tävlar mot varandra snarare än konkurrens mellan enskilda företag. För att dessa försörjningskedjor ska fungera på ett optimalt sätt är integrationen mellan de olika aktörerna av stor vikt. Här har därför lagerstyrningen en viktig roll. Lagerstyrningen syftar till att på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt tillhandahålla nödvändiga material och komponenter som behövs i försörjningskedjans olika processer. Den aktuella fallstudien har genomförts på LKAB i Malmberget vid avdelningen för strategiskt inköp. En av företagets stödprocesser är att förse anställda inom företaget med arbetskläder för att de ska kunna utföra sitt arbete, vilket i dagsläget inte fungerar optimalt.  Eftersom kläderna återanvänds gör det att det aktuella lagerstyrningsproblemet blir mer komplext. Vanliga problem som i dagsläget uppstår i flödet är att kläder inte finns tillgängliga då de behövs och att kläder tappas bort på olika platser i flödet. Dessa problem har gjort att det idag finns ett stort behov av kläder i företaget. Syftet med studien var att komma fram till hur LKAB i Malmberget bör gå tillväga för att förbättra sitt interna flöde av arbetskläder. Målet var därmed att undersöka hur flödet borde vara utformat för att fungera på ett optimalt sätt, samt hur företaget ska kunna estimera ett optimalt antal plagg i flödet. Företaget vill kunna erbjuda en hög servicenivå gentemot de anställda, samtidigt som befintliga klädlager inom verksamheten utnyttjas så effektivt som möjligt. Det arbetssätt som använts för att uppnå syftet med studien är i form av djupintervjuer, observationer och datainsamling för att få en bild av det rådande läget. Analys av nuläget har gjorts med hjälp av den utförda litteraturstudien samt benchmarking hos ett företag med ett liknande flöde. Med utgångspunkt från detta har en Python-modell använts för att visa på hur optimering av antalet plagg i flödet kan genomföras samtidigt som en vald servicenivå på 98 procent bibehålls. Resultatet som erhölls från de aktuella beräkningarna visar på att antalet plagg i flödet skulle kunna reduceras med 45 procent jämfört med nuvarande läge. En total reducering motsvarande 2095 plagg kunde erhållas med hjälp av optimeringen, vilket visar på att företaget har för många plagg av fel typ i sitt flöde. Resultatet påvisar även vikten av att införa fler kontrollpunkter i det aktuella flödet för att kunna få en högre spårbarhet på plaggen, och därmed reducera och förebygga de problem som råder idag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)