Vem ska bestämma gruppens sammansättning? En kvantitativ studie om gruppsammansättning inför grupparbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: I dagens skola är grupparbete en vanlig undervisningsform. Diskussionen om grupparbete har länge varit av intresse hos både socialpsykologiska- som utbildningsforskare. Då grupparbeten idag är så pass vanliga syftar denna studie till att undersöka vilken gruppsammansättning som ger eleverna den bästa förutsättningen för en bra inlärning. I undersökningen genomförs ett experiment med elever studerande vid en gymnasieskola i en kommun i Mellansverige. Eleverna i den ena klassen har slumpmässigt delats in i en grupp om fyra - tilldelad grupp. I den andra klassen har eleverna själva valt vilka tre andra de ville arbeta tillsammans med och har där med utgjort grupperingen självvald grupp. Eleverna fick i sina grupper läsa, diskutera och analysera material om ADHD och testades därefter i ett förhör. Resultaten i förhören har jämförts och visade på ett signifikant högre resultat för de elever som ingick i grupperingen med tilldelade grupper. Studien undersökte även en annan aspekt som med hjälp av en utvärdering undersökte hur eleverna uppfattade grupparbetet. Endast i en av fem frågor skiljde sig grupperna statistiskt signifikant åt och även där var det den tilldelade grupperingen som gav ett bättre resultat . Den frågan handlade om hur eleven upplevt sin egen prestation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)