Digitaliseringen och de digitala teknologiernas påverkan på controlleryrkets roll, arbetsuppgifter och färdigheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Mot bakgrund av den ökande digitaliseringen och de digitalaverktyg som uppkommit, exempelvis en ökad automatisering, har valet fallit på att undersökahur controllern påverkats av denna förändring. Detta undersöks ur en svensk kontext, vilketär av intresse eftersom Sverige ligger så pass långt fram i digitaliseringsprocessen jämförtmed de flesta andra europeiska länder.Syfte: Syftet med uppsatsen är att ge en ökad förståelse för hur digitaliseringen har påverkatcontrolleryrket och därmed i form av arbetsuppgifter och de färdigheter som eftertraktas idag.Avgränsningar: Uppsatsens fokus kommer att rikta sig mot svenska företag och ur svenskkontext, ingen begränsningar görs till bransch utan controlleryrket i sig undersöks.Metod: En kvalitativ metod har använts med hjälp av 6 semistrukturerade intervjuer för attsamla in rimlig empiri. Det empiriska materialet har sedan analyserats med uppsatsensteoretiska referensram med rimliga analysmodeller - vilket mynnar ut i uppsatsens diskussionoch slutsats.Diskussion och slutsats: Diskussionen kretsar kring hur nya digitala verktyg i högre gradersätter traditionella, vilket leder ut i en slutsats som pekar på att verktyg som BI och big dataersatt Excel inom områden som datahantering samt rapportering. Detta har effektiviseratarbetet för controllern och påverkar arbetsuppgifterna så till vida att mer tid läggs på analysmedan mindre tid behöver spenderas på mer repetitiva uppgifter. Detta har medfört ett annatkompetenskrav där ett ökat fokus ligger på digitala och analytiska färdigheter med godamjuka värden.Förslag till fortsatt forskning: Förslag till fortsatt forskning innefattar att undersöka etteventuellt gap i digital kunskap mellan ekonomiutbildningar och arbetsplatser. En annaningång skulle kunna vara att undersöka hur Covid-19, som en extern förändringskraft, kan hapåverkat den digitala utvecklingen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)