Kvalitetsstyrning i ett medelstort byggföretag : En studie av arbetsprocesser och deras samband

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggteknik och design

Författare: Marcus Ulander; Joakim Persson; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Byggandet i Sverige är idag bundet till vissa bestämda lagar, förordningar och samhällskrav gällande kvalitet, miljö och arbetsmiljö .För att säkerställa att man som byggföretag följer kraven finns idag framarbetade ledningssystem.Produktcertifieringsverktyget BF9k är ett speciellt anpassat kvalitetssystem för byggbranschen. Systemet ska på ett fördelaktigt sätt skapa trygghet och en systematiserad bild av vad verksamheten står för och strävar efter. KMA-handboken är en företagsspecifik verksamhetsbeskrivning där det framgår hur allt arbete kopplat till kvalitet, miljö och arbetsmiljö bedrivs. KMA-manualen är en del i den KMA-handbok som företaget lämnar in för att bli BF9K-certifierade. Rapporten har inriktats på att undersöka processer och arbetssätt i en bestämd miljö. Intresse för studien är att få kunskap om hur individerna i den studerade miljön uppfattar sin situation och omgivning. Syftet med undersökningen har inte varit att frambringa ett generaliserbart resultat som kan representera verkligheten i flera organisationer. Istället har fokus varit att ur en del av ett stort sammanhang få fram kunskap som kan leda fram till en större förståelse för ett komplext område. Syftet med rapporten är att skapa ett underlag för revidering av företagets KMA-handbok som i förlängningen kan underlätta för nyanställda. Genom att kartlägga företagets övergripande arbetsprocess kan avsteg och möjligheter identifieras som kan leda fram till ekonomiska fördelar. Övergripande arbetar företaget enligt verksamhetssystemet, dock förekommer vissa mindre avsteg, som kan förbättras. KMA-handboken beskriver i vissa hänseenden inte ansvarsområden och tidpunkter på ett önskvärt sätt. Undersökningen har visat att introduktion i ledningssystemet för nyanställda kan göras på ett bättre sätt. I kartläggningen har det åskådliggjorts aktiviteter som inte nämnvärt påvisats tidigare och hur olika dokument och moment i verksamhetssystemet samverkar över aktiviteter i flödesschemat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)