Flera nyanser av grått : En kvalitativ studie av svårigheter i internationella affärsrelationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning:

Studien ämnar till att skapa en förståelse för svårigheter i internationella affärsrelationer. Studiens teoretiska referensram bygger på lojalitet och förtroende samt Hofstedes kulturella dimensioner och psykiskt avstånd. Den kvalitativa studien baserades på åtta intervjuer med tio respondenter. Respondenterna är anonyma men valdes ut efter deras personliga erfarenheter kring internationella affärsrelationer. Studiens slutsats visar på att kommunikationssvårigheter och sociala svårigheter ligger till grund för många av leverantörernas upplevda svårigheter. De kulturella skillnaderna samt psykiska avståndet bidrar till dessa svårigheter som påverkar lojaliteten och förtroendet inom den internationella affärsrelationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)