Positionering bland pedagoger och barn : En fallstudie om makt och relationer på fritidshemmet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

Sammanfattning:

Syftet med föreliggande studie är att belysa och analysera interaktion mellan pedagoger och barn på en fritidshemsavdelning med fokus på maktförhållanden. Som empirisk grund för arbetet ligger de observationer vi har gjort på ett fritidshem. För att analysera våra observationer har vi använt oss av positioneringsteori och intersektionell teori.En av studiens slutsatser är att olika pedagoger positionerar sig själv och barnen på olika sätt. Vi lyfter fram exempel på fyra olika pedagogpositioner. Dessa kallar vi en auktoritär, en kommunikativ, en närhetsskapande och en fostrande pedagogposition. Studien visar vidare att pedagogerna återkommande utmanar överordnade, underordnade och likvärdiga positioneringar bland barnen. Vi kallar detta för pedagogiska repositioneringar, och vi tolkar det som ett sätt att försöka utjämna ojämlika förhållanden i barngruppen. Olika kategoriseringar som kön, ålder och etnicitet verkar spela roll för vilka positioner som finns tillgängliga både för barn och pedagoger. Ytterligare ett resultat av studien är att kulturella berättelser, så kallade storylines, ofta verkar utgöra ramar för vilka handlingar och tolkningar som är tillgängliga för de inblandade. Dessa kan verka begränsande och befästande av positioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)