Skriftspråkets praktik i förskolan : Barns uppfattningar av skriftspråk i förskolans kontext

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

Sammanfattning: Studiens syfte är att undersöka hur barn uppfattar läsning och skrivning i förskolan. Avsikten är att skapa kunskap och förståelse för vilka förutsättningar som ges till lärnande av skriftspråk genom att närma sig barns perspektiv. Genom ett intresse för hur barn uppfattar skriftspråket i omgivningen på förskolan blev den sociala aspekten av lärnadet av betydelse vilket innebär att ett sociokulturellt perspektiv har använts som metod. Ett nedslag i två förskolor har genomförts för att undersöka några barns uppfattningar om deras skriftspråkliga omgivning. Resultatet visar att barnens svar går att koppla till möjligheter med att skriva som skriftspråkets funktionsaspekt. De svarar till exempel att de skriver sina namn och meddelande till varandra, aktiviteter där det tycks finnas en mening med att skriva. Barnen beskriver även att det finns olika funktioner med att läsa som att läsa böcker, läsa på väggen och läsa kartor. Redskapen de använder sig av vid dessa aktiviteter är främst papper och penna samt böcker. Dator som redskap tyks inte vara något som barnen nämner i någon större utsträckning. Vidare visade resultatet att barn har olika strategier vid skriftspråkliga aktiviteter som kännetecknas av både solitära och kollektiva handlingar. Leken tycks i många fall inte vara ett sammanhang som barnen kopplar ihop med skriftspråkliga handlingar. Skriftspråkliga aktiviteter kopplas istället till särskilda platser på förskolan. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)