Smärtskattning : Ur ett patient- och sjuksköterskeperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning:

Bakgrund: Smärta är en personlig upplevelse och kan inte jämföras mellan individer. Smärtskattning är grundläggande för att ge adekvat smärtlindring och behandling. I vården används olika slags skattningsskalor och instrument. Trots detta visar studier på att patienters smärta underskattas och även underbehandlas.

Syfte: Syftet med studien är att ta reda på om sjuksköterskor verksamma på kirurgisk avdelning samt patienter med smärta inneliggande på kirurgisk avdelning anser att smärtskattning med hjälp av visuell analog skala (VAS) och numeric rating scale (NRS) fungerar vid bedömning av smärta. Vidare önskar studien undersöka om respondenterna anser att smärtskattning sker i tillräcklig utsträckning. Studien ämnar även undersöka om det föreligger någon skillnad mellan de två grupperna.

Metod: Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie där enkäter delades ut till patienter och sjuksköterskor på två kirurgiska vårdavdelningar.                                                                                              Resultat: En tydlig majoritet bland respondenterna svarade att de förstod hur smärtskattningen fungerar. Sjuksköterskorna och patienterna var ense om att VAS och NRS ansågs som ett bra sätt att förmedla smärta. Signifikant skillnad kunde utläsas vad gäller smärtskattningsfrekvens. Bland patienterna i studien ansåg 83% att de smärtskattades tillräckligt ofta medan bara knappt hälften av sjuksköterskorna ansåg att smärtskattning skedde i tillräcklig utsträckning. På frågan om patienterna fick information muntligt om VAS och NRS visade resultatet på en signifikant skillnad mellan grupperna.

Slutsats: Patienter och sjuksköterskor anser att VAS och NRS är bra sätt att skatta smärta och att förståelsen för dessa skattningsverktyg är god. Brister i hur ofta smärtskattning sker kan ses i studien både inför och efter given smärtlindring. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)