”Slutligen kommer skogens ogräs till heders” : - En ekokritisk analys av Vilhelm Mobergs Din stund på jorden

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Litteraturvetenskap

Författare: Thomas Melin; [2015]

Nyckelord: Ekokritik; Vilhelm Moberg; Troper; Metafor; Retorik;

Sammanfattning:

Den har uppsatsen ar en ekokritisk analys av Din stund på jorden

med inriktning på att åskådliggöra retoriska grepp. Syftet ar att undersöka hur

manniskan förhåller sig till naturen i boken samt ringa in uttryck, bilder och

metaforer som skulle kunna inspirera lasaren till ett stallningstagande för

miljömedvetenhet och hållbar utveckling. Med narlasning och kvalitativ

textanalys som metod tolkas texten och de bilder som målas upp ur ett

ekokritiskt perspektiv vars retoriska grepp sedan analyseras och

diskuteras. Analysen visar att romanen innehåller ekokritiskt intressanta

troper och teman samt att naturen och naturens krafter spelar en vasentlig

roll i karaktarernas liv. Relationen mellan manniska, djur och natur återfinns i

metaforer och uttryck som leder lasaren i en riktning mot ett ansvarstagande

och respektfullt förhållande till naturen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)