Summativ bedömning – ett nödvändigt ont? En fenomenografisk studie om gymnasielärares uppfattningar av arbetet med summativ bedömning

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Syftet med studien var att utifrån en fenomenografisk utgångspunkt undersökagymnasielärares uppfattningar av arbetet med summativ bedömning. Utifrån detta syfteutkristalliserades följande forskningsfrågor.Hur uppfattar gymnasielärarna arbetet med summativ bedömning?- Hur uppfattar gymnasielärarna att den summativa bedömningen kan görasmer likvärdig?- Hur uppfattar gymnasielärarna att den summativa bedömningen påverkareleverna?En fenomenografisk ansats syftar till att belysa uppfattningar, attityder och känslor.Huvudfokus var att skildra lärarnas verklighet och uppfattningar kring summativ bedömning såbra som möjligt. Datainsamlingen gjordes genom semistrukturerade digitala intervjuer. Genomatt intervjua fem gymnasielärare samt kategorisera och analysera deras uttalanden fick vi enbild av deras uppfattningar och upplevelser av valda fenomen.Resultatet visade att gymnasielärarna uppfattar att arbetet med den summativa bedömningen ärkomplext. Även om det är snabbt och enkelt för läraren att utföra bedömningsarbetet är detsvårt att se vilken kunskap som finns bakom poängen som sätts på provet eller uppgiften ochatt sedan kunna koppla det till kunskapskraven inför kursbetyget. För att göra bedömningenmer likvärdig har det utifrån lärarnas svar framkommit tre grundläggande faktorer; godkompetens hos lärarna, bra förutsättningar samt lämpliga arbetssätt. Gällande hur densummativa bedömningen påverkar eleverna framkommer det att olika elever påverkas på olikasätt. Å ena sidan uppfattar lärarna att bedömningsformen är positiv då den är enkel och tydligför eleverna. Å andra sidan uppfattar de att den summativa bedömningen kan påverka elevernanegativt genom att den kan leda till att de känner press och stress.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)