Ulvsunda Silo : Omformning av Pripps bryggeri till bostäder

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från KTH/Arkitektur

Sammanfattning:

I ett nedlagt bryggeri har två silobyggnader omvandlats till bostäder. Som alternativ till nybyggnation undersöker projektet omprogrammering av befintliga byggnader.

Silobygnnaderna är en del av det nedlagda Prippsbryggeriet i Ulvsunda Industriområde och står tomma. Deras Storlek ock säregenhet gör dem till landmärken i området. Stockholm Stad planerar rivning och nybyggnad av bostäder för ulvsunda industriområde.

Detta arbete blir ett undersökning av ett alternativt sätt att omforma området –med utgångpunkt i det befintliga. De två silobyggnaderna bildar en mötespunkt mellan tunnelbana/tvärbana och en ny strandpromenad. Denna kopplar samtidigt samman den nya platsen med omkringliggande nutur- och bostadsområden.

Målet är att skapa en plats och bostäder med rumsliga kvaliteer utifrån de befintliga strukturerna. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)