Kvinnliga HR-chefers upplevelser i mansdominerade ledningsgrupper : en kvalitativ studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Kvinnor är idag underrepresenterade i Sveriges ledningsgrupper och det ansvarsområdet som visat sig mest vanligt för kvinnor är professionen HR-chef. HR har under de senaste åren genomgått en förändring mot ett mer strategiskt arbete och börjat representera sitt område i ledningsgrupper. Eftersom HR inte sällan är ett kvinnodominerat yrke innebär det att de ofta träder in i en mansdominerad organisationsmiljö. Vi finner det därför relevant att undersöka hur kvinnliga HR-chefer upplever sin position i ledningsgruppen inom privat sektor med särskilt fokus på ledarskap. Vi ämnar besvara följande frågeställningar: Hur upplever de kvinnliga HR-cheferna sin position i ledningsgruppen inom privat sektor? Hur framställer de kvinnliga HR-cheferna sitt ledarskap? Undersökningen är en kvalitativ studie där valet föll på semistrukturerade intervjuer. Vi har ett urval på sex kvinnliga HR-chefer som arbetar på en mansdominerad arbetsplats och sitter med i ledningsgruppen. De teorier och den tidigare forskning som valts ut har olika utgångspunkter för att kunna bredda vår förståelse av empirin. Slutsatsen av vårt arbete blev att kvinnorna upplever att HR har en självklar roll i ledningsgruppen. Det framkom också att kvinnorna inte ser könsfördelningen i ledningsgruppen som underlig eller att det överhuvudtaget skulle vara skillnad mellan att vara man eller kvinna i deras position. Vi kan dock urskilja outtalade skillnader mellan män och kvinnor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)