Kvalitetssäkring av bendensitometri

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Författare: Nour Assaad; [2013]

Nyckelord: Bendensitometri; Kvalitetssäkring;

Sammanfattning: Osteoporos eller benskörhet, är en folksjukdom som vanligen inträffar i samband med åldrandet. För att kunna diagnostisera, upptäcka och följa frakturrisk i god tid är det bra om en bentäthetsmätning görs. Bentäthetsmätning eller bendensitometri utnyttjar metoden Dual energy x-ray absorptiometry (DXA). För att kunna bedöma metodens reproducerbarhet rekommenderas att periodvis genomföra en kvalitetssäkring vid bentäthetsmätning, eftersom det är en kvantitativ mätning. Syftet med studien var att kvalitetssäkra metoden för bentäthetsmätning. I studien utvärderades både interindividuella helkroppsmätningar och intraindividuella mätningarna på ländrygg, totalhöft och lårbenshals på 92 redan inbokade patienter. Reproducerbarheten angavs som minsta signifikanta skillnaden (LSC), root mean square standardavvikelse (RMS SD) och variationskoefficient (%CV).Reproducerbarheten i den interindividuella studien var god med låga värden för LSC, RMS SD och %CV. Även i den intraindividuella studien var reproducerbarheten god med låga värden för LSC och RMS SD. %CV understeg de av International Society of Clinical Densitometry (ISCD) rekommenderade maxvärdena, vilka är 1,9 % för ländrygg, 1,8 % för totalhöft och 2,5 % för lårbenshals. Studiens resultat visar att det finns en mycket god reproducerbarhet mellan undersökarna som utför bentäthetsmätning på denna klinik.Nyckelord: bendensitometri, dual energy x-ray absorptiometry (DXA), interindividuell mätning, intraindividuell mätning, kvalitetssäkring, osteoporos.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)