Att undervisa i naturen -en studie om hur utomhuspedagogik realiseras hos lärare F-3

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Linda Håkansson Vuinovich; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Abstract / SammanfattningTitel: Att undervisa i naturen - En studie om hur utomhuspedagogik realiseras hos lärare F-3.Författare: Linda Håkansson VuinovichTyp av arbete: Examensarbete på avancerad nivå (15 p)Handledare: Marie StåhlExaminator: Jörgen DimenäsRapportnummer: HT16-2930-009-L3XA1ANyckelord: outdoor education, realisation of teaching outdoor, att undervisa i naturen, lärares intentioner med sin utomhusundervisning, utomhuspedagogik, växelverkande undervisning.Den här kvalitativa studien har undersökt lärares utomhusundervisning och hur den relaterar till Nationellt centrum för utomhuspedagogiks (NCU) definition av utomhuspedagogik i naturen.Frågeställningen som studien behandlar är:1. Vilka mål och syften har lärare med sin utomhusundervisning? 2. Hur förhåller sig lärares planering till NCU:s definition för utomhuspedagogik?3. Hur planeringen realiseras i utomhusundervisningen?NCU:s definition består av tre kriterier och där jag utgår ifrån de två första kriterierna. Det tredje kriteriet svarar studien direkt på, i och med själva utevistelsen i sig, därav har jag valt bort det kriteriet och fokuserar enbart på ”platsens betydelse för lärandet” samt ”växelspelet mellan sinnliga och bokliga upplevelser”.Jag blev intresserad av att undersöka det påstående NCU nämner gällande den utomhuspedagogik som bedrivs i svenska skolor. Detta påstående säger att den utomhuspedagogik som bedrivs inte utgår från NCU:s kriterier utan lärarna ser snarare på utomhuspedagogik enbart som ett sätt att komma ut i naturen. Studien har ett sociokulturellt perspektiv, vilket innebär att studien har utgått från Vygotskij teorier, alltså att lärandet sker i olika sociala sammanhang (Roger Säljö, 2012). Det är ett perspektiv på lärande som menar att alla människor lär sig hela tiden. Frågan ligger främst på VAD eleverna lärt sig än OM de lärt sig. Jag har intervjuat tre lärare vid olika tillfällen, och därefter direkt observerat dem,

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)