Olika metoder för att förebygga oavsiktlig hypotermi i samband med anestesi- en litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning:

SAMMANFATTNING

Bakgrund En vanlig komplikation i samband med anestesi är att patientens temperatur sjunker under 36°C, vilket orsakar en svår påfrestning för patienten och det är därför av största vikt att anestesisjuksköterskan har kunskap om hypotermi och hur det kan förebyggas. Syfte Syftet med denna litteraturstudie var att jämföra olika metoder för att förebygga oavsiktlig hypotermi hos vuxna i samband med anestesi. Metod Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie utan metaanalys. Resultat Ett flertal metoder för att förebygga hypotermi framkom. Både preoperativ uppvärmning och uppvärmda infusions- och spolvätskor hade i stort en förebyggande effekt gällande intraoperativ hypotermi. Ett flertal läkemedel hade gynnsam effekt på kärntemperaturen. Effekten av de båda metoderna elektriskt uppvärmt täcke och varmt cirkulerande vatten gav inget entydigt resultat gällande påverkan på kärntemperatur. Varmluftstäcke hade totalt sett god effekt gällande förebyggande av hypotermi. Varmluftstäcke var mer eller lika effektivt som strålningsvärme vad gäller påverkan på kärntemperaturen. Ingen tydlig skillnad kunde ses vid användning av elektriskt uppvärmd madrass och varmluftstäcke. Slutsats Varmluftstäcke visade sig ha gynnsam effekt på kärntemperatur och kunde bidra till att förebygga oavsiktlig intraoperativ hypotermi. De mest entydiga resultaten som framkom gällande gynnsam effekt på kärntemperatur i övrigt var metoderna uppvärmning av intravenösa vätskor och spolvätskor, preoperativ uppvärmning av patienten och behandling med specifika läkemedel. Nyckelord hypotermi, anestesi, värmemetoder, förebyggande

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)