FRAMTAGNING AV UTRUSTNING FÖR FLÖDESKALIBRERING AV BRÄNNARE TILL GASTURBIN SGT-750

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Akademin för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Akademin för naturvetenskap och teknik

Författare: Billy Eriksson; Magnus Wide; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Detta examensarbete har genomförts på avdelningen Mätteknik & Teknologi (REI) på Siemens Industrial Turbomachinery AB i Finspång. Målet med arbetet var att konstruera och designa en ny utrustning för kalibrering av brännarna till gasturbinen SGT-750. Dagens befintliga utrustning har ett stort kalibreringsbehov och genom att ersätta komponenter i dagens utrustning med nya som är mer optimala för kalibreringen fås bättre mätnoggrannhet, beräkningarna blir enklare och kalibreringsbehovet av utrustningen blir mindre. Därmed skapas en tidsvinst för företaget. Idag används mätsträckor i utrustningen och de kommer i den framtagna utrustningen att ersättas av en massflödesmätare av typ Coriolis. På grund av att examensarbetet är ett delprojekt i ett större projekt som har försenats, mot förväntad tidsplan, så har examensarbetets huvudsakliga innehåll ändrats under projekttiden. Arbetet har bestått av, konstruktion och tillverkning av en Masterlikare. Samt utvärdera dagens utrustning med hjälp av ett formulär som skickats ut till operatörerna och med en riskanalys. Samt framtagning av en kravspecifikation till utrustningen. Fyra olika layoutförslag har presenterats och samtliga har även analyserats. Vår slutsats är layoutförslag 2 bestående av en inkapsling från företaget EMS Cases som motsvarade de krav som i dagsläget ställs på utrustningen. Därför rekommenderades Siemens SIT att vidareutveckla layoutförslag 2 och konstruera en prototyp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)