VÅRDPERSONALS UPPLEVELSER KRING MÅLTIDSMILJÖNS BETYDELSE FÖR PERSONER MED DEMENS

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Bakgrund: Demenssjukdom är en utbredd folksjukdom, idag lever 50 miljoner personer världen över med sjukdomen, och antalet drabbade förväntas tredubblas till år 2050. Sjukdomen är av kronisk och progressiv art där nervcellerna i hjärnan skadas och därmed uppstår olika kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar. Med kognitiva funktionsnedsättningar som kommer med sjukdomen, drabbas individen på olika plan där bland annat ätandet blir försvårat och därmed uppstår risk för malnutrition. Syfte: Att sammanställa vårdpersonals upplevelser kring måltidsmiljön och beskriva vilken betydelse miljön har för personer med demens. Metod: Litteraturstudien baseras på 10 vetenskapliga artiklar av kvalitativ ansats. Analysering har skett med hjälp av innehållsanalys där teman i texten identifierats och olika kategorier har arbetats fram. Resultat: Hur väl den demenssjuke äter beror på olika omständigheter i måltidsmiljön. Tre teman identifierades som har betydelse för omvårdnaden av demenssjuka personer vid måltidssituationen; Vårdpersonalens bemötande, det sociala samspelet och främja och stimulera ätandet. Konklusion: Vårdpersonalen upplever att den psykosociala- och fysiska måltidsmiljön påverkar ätandet hos de demenssjuka på olika plan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)