Skolsköterskans erfarenheter av att arbeta med psykisk ohälsa hos gymnasieelever under covid -19 pandemin

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Psykisk ohälsa har ökat hos ungdomar i Sverige under de senaste 30 åren enligt Folkhälsomyndigheten (2021). Skolsköterskan har i sitt dagliga arbete uppgift att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med elevens fysiska och psykiska hälsa. I samband med Covid -19 pandemin fick gymnasieskolor övergå till distansundervisning efter att restriktioner från Folkhälsomyndigheten införts med syfte om att minska smittspridningen. Under pandemin har både rapporter och studier påvisat att ungdomars psykiska ohälsa påverkats. Skolsköterskans praktiska arbete har också visat sig påverkas av förändrade arbetssätt under covid-19 pandemi. Studier om skolsköterskans erfarenheter av att arbeta med psykisk ohälsa under covid-10 pandemin är begränsad. Syftet med denna studie var att beskriva skolsköterskans erfarenheter av att arbeta med psykisk ohälsa hos gymnasieelever under covid -19 pandemin. En kvalitativ metod användes. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med elva skolsköterskor från kommunala och privata gymnasieskolor. En kvalitativ innehållsanalys tillämpades som analysmetod. Tre kategorier framkom i resultatet: Mötet med eleven, Upplevda konsekvenser för elevens psykiska hälsa och Att finna nya arbetssätt. Resultatet visar att skolsköterskan har både positiva och negativa erfarenheter av att arbeta med psykisk ohälsa hos ungdomar under covid -19 pandemin. Skolsköterskornas förändrade arbetssätt med psykisk hälsa visade sig vara utmanande med bland annat uteblivna spontanbesök men samtidigt berikades arbetet av nya digitala möjligheter och lärdomar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)