Fredells Byggvaruhus : En fallstudie om kapitalbindning och lagertillgänglighet

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

Sammanfattning: Kandidatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, logistikavdelningen, 2FE02E, VT2011. Författare: Petter Linderborg, Philip Troedsson, Magnus Järvelid och Tobias Gill. Handledare: Roger Stokkedal Examinator: Åsa Gustafsson Titel: Fredells Byggvaruhus – En studie om kapitalbindning och lagertillgänglighet  Bakgrund: Fredells Byggvaruhus är norra Europas största byggvaruhus och omsatte 2010 cirka 574 miljoner kronor. Företagets marknadsstrategi är att tillhandahålla Sveriges största byggvarusortiment för företag- och privatkonsumenter. Idag binder Fredells cirka 150 miljoner kronor i varulager varav VVS-avdelningen är en av de mer kapitalintensiva avdelningarna i varuhuset som har cirka 5 000 artiklar.  Syfte: Syftet med studien är att undersöka om Fredells skulle kunna sänka sin totala kapitalbindning på VVS-avdelningen samtidigt som önskad lagertillgänglighet uppnås.  Metod: Denna fallstudie är genomförd enligt ett positivistiskt synsätt med en deduktiv forskningsansats. Insamling av data har skett med kvantitativ metod och det har även genomförts intervjuer som i denna studie betraktas som kvantitativ datainsamling. Studiens insamlade data består i teorin av sekundärdata medan empirin består av både primär- och sekundärdata.   Slutsats: De problemfrågor som studien är uppbyggd kring är Fredells kapitalbindning och lagertillgänglighet på VVS-avdelningen. Med teori samt analys som bakgrund har totala kapitalbindningen på VVS-avdelningen identifierats till cirka 8,4 miljoner kronor varav ungefär 240 000 kronor i säkerhetslager. Lagertillgängligheten definieras enligt SERV2 på Fredells men mäts inte i nuläget. Dock finns uppsatta mål för lagertillgängligheten på vissa artikelkategorier. Samtliga av studiens scenarier har genomförts med bibehållna mål för lagertillgänglighet på Fredells VVS-avdelning. Enligt scenarieberäkningarna kan det finnas möjlighet för Fredells att minska den totala kapitalbindningen på VVS-avdelningen med bibehållna mål för lagertillgänglighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)