Har influencers tagit över ditt liv?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

Sammanfattning: I en digitaliserad värld används sociala nätverk allt mer kontinuerligt. De sociala nätverken och plattformarna har fått en ny innebörd och har kommit att bli en avgörande komponent i företags marknadsföringsstrategi. Företag använder sig av influencers som ett marknadsföringsverktyg för att effektivt nå ut till rätt segment i kommunikationen. Influencers och influencer marketing är ämnen som blir allt mer aktuella vilket innebär att forskning kring ämnena ökar i relativt snabb takt ur både företags- och konsumentperspektiv. Som ett bidrag till tidigare forskning är syftet med studien att undersöka hur konsumenter påverkas av influencers. Med påverkan avses särskilt att undersöka förtroende, identifikation samt konsumtionsvanor, vilka är faktorer som uppmärksammas i forskning ur de båda tidigare nämnda perspektiven. Genom en undersökning av konsumenters attityder mot influencers är ambitionen att skapa en förståelse för hur konsumenter förhåller sig till och påverkas av budskap de möter på sociala nätverk. Utifrån syftet har tre frågeställningar tagits fram; 1. Hur kommer förtroende till influencers till uttryck? 2. På vilka sätt sker identifikation som resultat av relationen till influencers? 3. På vilka sätt påverkar influencers konsumtionsvanor? För att kunna besvara frågeställningarna ses (electronic)-word-of-mouth och influencer marketing som två övergripande delar i analysen. Vidare tas förtroende upp, följt av konsumenters identifikation och konsumtionsvanor. I studien används en kvantitativ metod för att göra det möjligt att finna samband mellan olika variabler. För datainsamling användes en onlinebaserad enkät, bestående av 34 frågor, vilken publicerades på Instagram och Facebook. Enkätundersökningar möjliggör insamling från ett urval av totalpopulationen vilket möjliggör för generaliseringar, på i detta fall svenska konsumenter inom segmentet kvinnor och män över 15 år, som är aktiva på sociala medier. Studiens resultat har visat att de sociala nätverken har blivit en plattform där influencers tar över som ett marknadsföringsverktyg. Influencers har ett stort antal följare på de sociala nätverken och kan således nå ut till en stor vidd användare. Genom att företag använder sig av influencers vid marknadsföring ökar förtroendet för deras produkter. Influencers har även kommit att påverka konsumenterna på många plan. De kan även ses sätta ramarna för vad som tycks vara den rätta smaken, vilka produkter som ska brukas och hur livet ska levas. Influencers har således blivit förebilder för konsumenter till följd av ett behov att tillhöra den specifika sociala grupp som influencers tillhör.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)