Ätstörningspatienter och närståendes upplevelser av bemötande inom hälso- och sjukvården

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Forskning tyder på att 200 000 personer i Sverige drabbas av en ätstörning någon gång under livet. Studiens syfte var att utforska behandlingen mot ätstörningar och de erfarenheter som patienter och deras anhöriga upplevt genom bemötande och delaktighet i vården och den inverkan de fått på deras tillfrisknad. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem tidigare ätstörningspatienter och två anhöriga. Data analyserades med hjälp av tematisk analys. Av resultatet framkom ett övergripande tema: Se hela mig - kropp och själ hör ihop samt sex underteman: styrande stereotypa föreställningar, den stereotypa bildens följder, tillit och misstro, kompetens påverkan relationella band, medbestämmande och samverkan, maktobalans. Deltagarna saknade behandling för de tankar och känslor som upprätthåller ätstörningen. Auktoritära tillvägagångsätt främjade inte arbetsallians eller delaktighet. Deltagarna upplevde att utebliven psykologisk behandling orsakat att de fortsatt levt med negativa tankar och beteenden som mer eller mindre vidmakthållit ätstörda beteenden. Utifrån deltagarnas önskemål och beskrivningar av brister förefaller det behövas kompetenshöjande insatser kring bemötande i behandlingen av ätstörningar. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)