Kvinnors upplevelse av att leva med endometrios – en litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Författare: Alva Grundström; Magdalen Stöckel; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Var tionde kvinna i världen drabbas av endometrios. Många lider i det tysta, ovetandes om att personen drabbats av sjukdomen. Sjukdomsbilden för endometrios är mångsidig och komplex, där patogenes inte är fullständigt klarlagd. Fastställandet av den kroniska sjukdomen endometrios tar lång tid, vanligtvis 5–6 år och medelåldern är för kvinnorna som diagnostiserats är 37 år. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med endometrios. Metod: Litteraturstudien är en sammanställning av tio kvalitativa artiklar. Dessa granskades med hjälp av Olsson och Sörensens mall för kvalitativa studier och analyserades med Fribergs femstegsmodell. Databassökning har utförts i Cinahl samt PubMed.  Resultat: Resultatet består av tre kategorier med åtta tillhörande subkategorier. Sammanställningen av resultatet är följande: En smärtsam upplevelse, Ensamhet i sjukdomens grepp och Bristande kunskap och bemötande. Konklusion: Ökad kunskap inom ämnesområdet skulle bidra till bättre hjälp och stöd för den drabbade kvinnan. Således även verktyg för vårdpersonal att utföra god omvårdnad. Det är även viktigt att identifiera sjukdomen i tidigt skede för att kunna ge kvinnor rätt diagnos och därmed även minska deras lidande. Nyckelord: Endometrios, livskvalitet, upplevelser 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)