Transformationsmetoder : En fallstudie över ett detaljplanerat område i När socken

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

Författare: Roger Magnusson; [2021]

Nyckelord: Transformation; Geomatik; fastighetsgräns;

Sammanfattning: Region Gotland har påbörjat digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen där kvalitetssäkring av digitala fastighetsgränser ingår. Rapporten tar upp teori, metod, resultat och analys av transformationsmetoder.En del av arbetet går ut på att ta fram lämpliga transformationsmetoder för ej återfunna gränsmarkeringar.Regionen har långa väntetider på bygglov. För att underlätta och minska handläggningstiden kommer de digitala detaljplanerna tolkas efter nymätta eller transformerade gränser. Digitala registerkartan som används i kartframställning har idag bristande kvalitet i form av felaktigt placerade gränser. I arbetsgruppen på regionen har beslut fattats att återfunna gränsmarkeringar inom detaljplanerade områden kommer att mätas och övriga kommer att transformeras med hjälp av data från förrättningsakter för att säkerställa att det digitala underlaget stämmer.  Därefter kommer en webbapplikation skapas där fastighetsägare snabbt kan få svar på om den tänkta byggnationen är planenlig.Inmätning av fastighetsgränser utfördes med N-RTK-mätning samt fri totalstationsmätning som etablerades med GNSS-inmätta punkter.Koordinater för gränspunkter har tagits fram med transformationsmetoder där gränsmarkeringar inte har hittats exempelvis på grund av att stenmurar och vägar byggts över gränsmarkeringarna, gränsmarkeringar som inte längre har samma placering på grund av trädrötter som flyttat dem och gränsmarkeringar som placerats tillbaka felaktigt efter grävning vid avloppsbyte.Efter analysen av data konstateras att i detaljplanen 09-NÄR-366 är unitär transformation att föredra därför att skillnaderna i grundmedelfelen samt skalfaktorerna i transformationerna inte är stora samt att unitär transformation inte ändrar längder mellan gränsmarkeringarna och arealerna i fastigheterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)