Hen - En historisk studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Historia

Sammanfattning: Uppsatsen handlar om den könsneutrala utvecklingen inom det offentliga språket, specifikt lagspråket. Genom att analysera språket hos 601 lagar från rättegångsbalken, under perioden 1964-2013, framgår resultat om den successiva könsneutralt språkliga utvecklingen av det svenska språket. Det finns olika faktorer som kan ha påverkat denna process framåt såsom olika feministiska våg under historiens gång. Pronomenet hen studeras också i uppsatsen, främst studeras de olika åsikts polerna i den stora hen-debatten från 2011-2013. Syftet med denna studie är att undersöka om pronomenet hen har uppkommit av en slump eller om begreppets uppkomst och åter uppkomst beror på en successiv utveckling inom språket.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)