Frihet under ansvar : En kvalitativ studie om ansvarsdelegering och dess inverkan på hotellreceptionisters motivation

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning: Syfte: Studiens syfte är att skapa en förståelse för hotellreceptionisters upplevelser av ansvarsdelegering samt hur det påverkar deras motivation till att vilja göra det lilla extra i sin yrkesroll. Som ett led i detta vill vi även komma underfund med hur hotellchefer ser på ansvarsdelegering och hur de använder sig av det. Metodik: En tvärsnittstudie inom hotell har tillämpats som undersökningsdesign med en induktiv ansats. Datan har producerats fram genom en kvalitativ metod där semi- strukturerade intervjuer har genomförts. Slutsats: Hotellchefer använder sig främst av ansvarsdelegering för att skapa gästnöjdhet och hotellreceptionister vill ha befogenheter för att kunna tillgodose gästernas behov. Det finns en mängd faktorer som kommer att påverka utfallet av delegeringen så som feedback, matchning av person och uppgift samt att det finns rätt verktyg och kompetens. Mer ansvar bidrar till att hotellreceptionister blir motiverade till att göra ett gott arbete, under förutsättningen att ansvarsdelegeringen sker på rätt sätt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)