Hur påverkar Gerillamarknadsföring Generation Y? : En studie av Gerillamarknadsföringens påverkan på Generation Y.

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning:

Sammanfattning

Titel: Hur påverkar Gerillamarknadsföring Generation Y? 

Ämne/Kurs:  Företagsekonomi - Kandidatuppsats

Handledare:  Lars Haglund

Nyckelord: Marknadsföring, Gerillamarknadsföring, Generation Y, Annonsering, Word-of-mouth, Buzz- marknadsföring, varumärkesattityd, varumärkesengagemang, engagemang online, kommunikation.

Bakgrund: Marknadsföring handlar om att skapa och utveckla lönsamma kundrelationer. I dagens samhälle så sker marknadsföring runtom omkring oss hela tiden. På grund av detta har Generation Y utvecklat strategier som automatiskt sorterar bort överflödig och onödig information. Genom att använda oss av Gerillamarknadsföring så vill vi studera om det går att skapa en bättre attityd och ett större engagemang hos Generation Y gentemot varumärke. Kunskapen och förståelsen för hur generationens beteende påverkas kan ge möjlighet för företag att utveckla sin marknadsplan och anpassa verksamheten mot den aktuella generationen Y.

Problemformulering: Kan den okonventionella Gerillamarknadsföringen visa sig vara mer effektiv och framgångsrik på ungdomar gentemot traditionell annonsering?

Syfte: Genom att belysa problemet som dagens marknadsförare har med den reklamkritiska

generationen Y så är syftet att undersöka om en modern och udda marknadsföringsmetod kan vara en av lösningarna på problemet.

Metod: Uppsatsen är av kvalitativ karaktär och urvalsmetoderna är bekvämlighetsurval och påstana

urval. Genomförandet sker till största del enligt en autoetnografisk metod som handlar om att komma till insikt av den sociala verkligheten för att skapa sanningsenliga uttalanden. Primärdata består i huvudsak av tre intervjusituationer med fokusgrupp, Gerillabyrå och på plats vid Gerillaevent.

Teorier: I denna uppsats använder vi oss utav teorier inom följande ämnen, Gerillamarknadsföring, Word-of-

mouth, Buzz-marknadsföring, Generation Y, Konsumentbeteende inriktat mot attityd och engagemang.

Analys: I analysen har vi sökt efter framträdande mönster som uppstår mellan empiri och teori. Vi kan urskilja

ett mönster som talar om för oss att vi kan se positiva effekter vid användning av Gerillamarknadsföring mot Generation Y, dock inte som en ensam metod i marknadsföringsmixen.

Slutsats: De centrala delarna i uppsatsen visar ett mönster där användning av Gerillamarkandsföring främst

påverkar Generation Y utifrån variablerna; attityd och engagemang gentemot varumärke. Vi ser även att Gerillamarknadsföringen har en större funktion som ett externt kompletterande marknadsföringsmedel. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)