Medberoende : En studie om livet med en alkoholmissbrukare

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Författare: Gunilla Olofsson; [2008]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Sammanfattning

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka hur ett alkoholmissbruk påverkar interaktionen mellan individer i ett partnerförhållande där mannen missbrukar. När en partner lever med en missbrukare utvecklas ofta ett medberoende. Fokus i uppsatsen är hur ett medberoende påverkar de anhöriga i sina relationer med missbrukaren och i det sociala livet med andra personer Uppsatsen är kvalitativ och den bygger på intervjuer med fyra respondenter som lever eller har levt med en alkoholmissbrukare, och en respondent som är behandlingsterapeut inom tolvstegsprogrammet De teorier jag använder mig av är symbolisk interaktionism och stämplingsteorin. Slutsatsen är att medberoendet utifrån mina respondenter varierar från ett starkt medberoende till ett obefintligt medberoende. Vad som är den främsta orsaken till ett medberoende är hur den medberoende ändrar sitt beteende. Den medberoende utvecklar ett kontrollbehov mot den missbrukande partnern men även över sina egna känslor. Självkänslan är en egenskap som påverkas negativt hos den medberoende. Respondenterna utför sina handlingar beroende på hur de upplever situationer mellan sig själva och den missbrukande partnern. Tendensen är att de anpassar sina liv efter missbrukarens beteenden och känslor och bortser från sina egna känslor. Finns ett stöd av andra personer t.ex. vänner eller familjen kan respondenterna hantera situationen med en missbrukare bättre än när de saknar stöd från familj och vänner.

Nyckelord: Medberoende, självkänsla, beteendet, symbolisk interaktionism, stämplingsteorin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)