Vad hände med ungdomslitteraturen under barnboksboomen?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

Sammanfattning: I den här uppsatsen kartläggs utgivningen av ungdomslitteratur i Sverige under åren 2013 till och med 2017. Detta görs genom en kategorisering av de utgivna titlarna, som är hämtade från bibliotekskatalogen ELSA, utefter genre, kön på protagonist och kön på författare. Även ämnesorden som tillhör titlarna är räknade. Vidare analyseras materialet utifrån genusteorier om läsning och ett litteratursociologiskt perspektiv. Resultaten visar att majoriteten av utbudet inte är anpassat efter pojkars intressen då de föredrar specifika ämnen och litteratur skriven av och om män. Det finns alltså en majoritet av kvinnliga författare och protagonister. Samt att när titlarna ökar i antal, ökar också klyftan mellan kvinnliga och manliga författare och protagonister. Det påvisas också att inom de genrer som titlarna kategoriseras efter är det flest titlar inom genrerna fantasy och vardagsrealism under den undersökta perioden. Det framgår att en del samtida händelser och debatter förekommer i ungdomslitteraturen under de undersökta åren.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)