Barns mångkulturella formningar genom barnlitteraturen : Utifrån kvalitativ textanalys uförd på ett urval av Astrid Lindgrens verk

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

Sammanfattning:

Abstrakt

Examinationsnivå: Examensarbete, 15 högskolepoäng, inom lärarprogrammet Högskolan i Gävle

Titel: Barns mångkulturella formningar genom barnlitteraturen:Utifrån kvalitativ textanalys utförda på ett urval av Astrid Lindgrens verk

Författare: Edlund, Nadja                                                                                                         Termin och år: Ht 2008                                                                                                           Institution: Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi.

Handledare: Daniel Pettersson                                                                                    Nyckelord: Mångkultur, litteratur perspektiv, barns formning, Astrid Lindgren

 

Syftet med uppsatsen är undersöka vilka värderingar som ingår i benämningen mångkultur

samt hur barns mångkulturella uppfattningar formas genom barnlitteratur representerad av

utvalda verk författade av Astrid Lindgren.

. Frågeställningen i denna C-uppsats lyder:

Vilka mångkulturella uppfattningar formas barn av genom barnlitteraturen?

Metod som använts för att ta reda på frågeställningen är kvalitativ textanalys. Genom denna

metod kom det relevanta fram som behövdes för att sammanställa ett urval av mångkulturella

uppfattningar och tänkanden de olika figurerna i Astrid Lindgrens böcker förmedlar i texten.

Det faktum att pedagoger och föräldrar läser det som andra läst för dem när de själva var barn

kan ha en påverkan i varför böckerna följer med i dagens samhälle.

Uppsatsen belyser mångkulturens innehåll i de utvalda verk av Astrid Lindgren som valts och

hur barns uppfattningar och formning ser ut utifrån det litterära perspektivet. Med mångkultur

menas etnicitet, religion, bakgrunder, förhållningsätt, klasskillnader samt förutfattade

meningar. Med formning menas barns uppfattningspräglingar och värderingsskapande som

sker i barnens utveckling.

Uppsatsens statistik och listor är utdragna från året 2006. Med anledning av att det med beslut

från regeringen var mångkulturens år. Det kändes också aktuellt att kort nämna nuvarande

statistik samt äldre statistik för att visa ett brett tidsperspektiv på Astrid Lindgrens böckers

existens på topplistorna. Resultatet redovisar det som genom en kvalitativ textanalys

upptäckts och innefattar det som ingår i begreppet mångkultur. Detta redovisas i utdrag, citat

och genom ord som förekommer i Astrid Lindgrens böcker.

I diskussionen framkommer det faktum att barns formning till stora delar sker genom

litteraturen och att Astrid Lindgren fyller en stor del av den litteraturen som läses av barn och

det automatiskt påverkas deras formning och uppfattningar. Mångkultur presenteras och

framställs både ur positiva och negativa aspekter i Astrids böcker. Det är därför viktigt att det

existerar en medvetenhet hos pedagoger för vad för slags värderingar vi förmedlar genom

exempelvis litteratur som läses för barnen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)