Förekomst av träning och fysisk aktivitet inom särskilda boenden för äldre i Örnsköldsviks kommun En kvantitativ intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Idrottsmedicin

Sammanfattning: Bakgrund: Sveriges befolkning blir allt äldre eftersom levnadsvillkoren har blivit bättre, det påverkar de äldres hälsa och andelen äldre ökar. Vid ökad ålder sker det fysiologiska förändringar i kroppen som påverkar hälsan vilket kan innebära minskad kraft, långsamma rörelser och försämrad koordination som ger funktionella begränsningar för individen i vardagen. Många av de åldersrelaterade hälsoriskerna kan förebyggas med fysisk aktivitet   Syfte: Syftet med den här studien var att undersöka om Örnsköldsviks kommun erbjuder fysisk aktivitet på de särskilda boendena som finns i kommunen och om kommunen har några riktlinjer eller rekommendationer runt det. Vidare undersöktes vilken form av fysisk aktivitet som erbjuds och vilka som har ansvaret för denna.   Metod: Samtliga särskilda boenden inom Örnsköldsviks kommun kontaktades för att genomföra en kvantitativ intervjustudie. Intervjuerna gjordes genom telefonsamtal utifrån en strukturerad intervjuguide. informationen från intervjuerna sammanställdes och redovisades på gruppnivå för att inga av de enskilda boendena skulle kunna utskiljas i studien.   Resultat: Av 19 boenden så svarade 11 stycken. totalt deltog 58%. Studien visade att verksamhetscheferna på de särskilda boendena inte känner till om kommunen har några fastställda riktlinjer eller rekommendationer när det gäller den fysiska aktiviteten. De mest förekomna fysiska aktiviteter som erbjudes på boendena var sittgymnastik och promenader. I resultatet framkom också att det finns ett stort behov hos personalen av utbildning för att kunna hålla i den fysiska aktiviteten. Det framkom också att avsaknad av personal och tidsbrist påverkade utförandet av fysisk aktivitet.   Slutsats: Det saknas tydliga riktlinjer inom kommunen för att utbudet av de fysiska aktiviteterna ska vara likvärdiga på de särskilda boendena. Brist på utbildning, personalresurser och tid lyftes fram som begränsade faktorer för att individerna på boendena ska erbjudas mer fysiska aktiviteter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)