Sjuksköterskors kulturkompetens i transkulturella vårdmöten. En studie av kulturkompetensens roll inom sjukvården.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Karin Olsson; Vera Wiltberger; [2011-06-08]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats var att beskriva vårdmötet med patienter med annan etnisk bakgrund än sjuksköterskors och om/hur mötet påverkas av sjuksköterskors kulturkompetens. Materialet som ligger till grund för denna studie utgörs av tio kvalitativa nationella och internationella artiklar och en avhandling som hämtades ur vårdvetenskapliga databaser och via manuell sökning. Textanalysen genomfördes enligt Febe Fribergs metod i form av en beskrivande syntes som bidrag till evidensbaserad vård. I analysprocessen användes för ämnet relevanta sökord. Ur resultatet framkom att det fanns både hinder och möjligheter i det interkulturella mötet och att begreppet kulturkompetens tolkades på olika sätt av sjuksköterskorna. Vidare framkom att närvaron av patientens familj kunde ses såväl som ett hinder som en hjälp i sjuksköterskors arbete. Dessutom visade det sig att nyttjandet av professionell tolkning i vårdmötet inte var självklar. Det framkom att sjuksköterskors kulturella förförståelse påverkade vårdmötets utgång och att problem i kommunikationen var ett återkommande bekymmer. Studien visade även att sjuksköterskor inte sällan kände sig otillräckliga i mötet med patienterna och önskade bli mer kulturkompetenta. Vidare kunde det konstateras att brister i utbildningen var anledningen till att sjuksköterskestudenter och praktiserande sjuksköterskor inte var tillräckligt förberedda på att möta patienter med annan etnisk bakgrund än deras egen. Studien ledde till slutsatsen att sjuksköterskor som tolkar kulturkompetens utifrån ett vidgat synfält, där även de egna kulturella erfarenheterna och värderingarna inkluderas, kan erbjuda transkulturell individanpassad vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)