“En konstant analys av vår omvärld”

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problemformulering: Omvärlden påverkas ständigt av förändringar i form av exempelvis trender och teknologiska utvecklingar som sker i snabbare takt. Det har därför blivit allt viktigare för företag att kunna analysera och förutspå sin omgivning för att bättre förstå i vilken riktning den rör sig i. Detta arbete studerar tillvägagångssättet vid omvärldsanalys inom svensk livsmedelsindustri. Studiens frågeställning är att studera om inhämtning av information till omvärldsanalysen i livsmedelsbranschen, utförs med förankring i teori som följer en färdig struktur och process? Syfte: Att skapa ökad förståelse för tillvägagångssättet av informationsinsamlingen vid omvärldsanalys inom svensk livsmedelsindustri. Avgränsningar: Vi har inte för avsikt att studera bakgrundsfaktorer, anledning eller motiv till företagens beslut att genomföra en omvärldsanalys eller själva implementeringen av den information som framkommit ur denna. Teorin: Studien grundar sig på de fem teoretiska modellerna, Porters femkraftsmodell, PEST modellen, intressentmodellen, Ansoffs omvärldsmodell och World Mapping Method. Metod: En kvalitativ undersökningsmetod har använts i denna studie. Primärdata har samlats in genom fyra semistrukturerade intervjuer med omvärldsanalytiker på två dagligvarukedjor, ICA och Axfood, en internationell konsultfirma vid namn The Healthy Marketing Team samt en omvärldsanalytiker på Lantbrukarnas Riksförbund. Slutsatser: Studiens slutsats är att tillvägagångssättet vid inhämtning av information till omvärldsanalysen till större del inte görs med förankring i de teoretiska modellerna som vi behandlat i teoridelen. Att företag om de använder sig av teoretiska modeller i många fall modifierar dem efter egna behov och den rådande situationen. Omvärldsanalytikerna följer i många fall dock en färdig struktur och process i deras arbete med omvärldsanalys, då de använder sig av egna strukturerade modeller och tillvägagångssätt som ligger till grund för omvärldsanalysen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)