Dental erosion. Hur vanligt är det blad barn och ungdomar?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

Sammanfattning: Coca cola och sportdrycker är båda drycker som idag konsumeras i stora mängder världen över. Erosionskador på tänderna är vanligare än vad många tror eller ens vet om. Både vuxna och tonåringar dricker stora mängder erosiva drycker utan att veta om dess skador på tänderna. Dessa drycker börjar oftast drickas i tonåren men konsumtionen fortsätter sedan långt upp i åldrarna. Tandslitage är tandsubstansförlust som inte är av kariogen påverkan. En typ av tandslitage är erosionsskador som vanligen definieras som en substansförlust av emaljen genom en kemisk process där bakterier inte påverkar processen.Syftet med denna studie är att redogöra för hur vanliga erosionsskador är bland barn och ungdomar i åldersgruppen 12-18-år.PubMed samt Tandläkartidningens hemsida har använts som sökmotorer för vetenskapliga artiklar. Vid sökning i PubMed användes sökorden Dental erosion och Tooth erosion, där 2348 respektive 1989 träffar hittades. Vid urval av relevanta artiklar har titlar och abstract screenats samt har inklusions- och exklusionskriterier använts.I det här examensarbetet har det fastställts att prevalensen av erosionsskador varierar i olika områden (geografiskt), mellan olika åldrar- och kön. I studierna framkom varierande resultat på förekomst av erosionsskador. Prevalensen i procent förekom från 7,2- till 51 procent. Utifrån de studier vi funnit kan ingen egentlig slutsats dras eftersom inga enhetliga studier har utförts samt att de åldersgrupper som studerats (10-15 år) inte motsvarar den åldersgrupp som är beskriven i syftet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)