Använda Business Intelligence : En explorativ fallstudie på ett svenskt konsultbolag

Detta är en Master-uppsats från KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

Sammanfattning: Bakgrund: Beslutstagande är en av de viktigaste processerna inom alla ledningsnivåer. Det kontinuerliga behovet av att kunna ta bättre beslut anses vara kritiskt viktigt för ett företags både kortsiktiga och långsiktiga överlevnad. Bistående i detta moment så har beslutsstödsystem (BSS) i form av Business Intelligence (BI) skapats. Denna utveckling anses vara ett mycket behövligt hjälpmedel för organisationer som vill ta bättre och mer välgrundade beslut. Trots detta visar undersökningar att BI användaren stöter på många användarrelaterade problem samtidigt som studier visar att en minskad upplevd användbarhet av ett Business Intelligence System (BIS) både hindrar och underminerar medarbetarnas beslutstagande. Detta problem har således resulterat i ett intresse för att förstå och fastställa vad som påverkar användbarheten av BIS.  Syfte: Syftet med denna studie är att förstå hur man kan öka användbarheten av BIS sett utifrån end-users perspektiv.  Metod/Tillvägagångssätt: Studiens metod använder en kvalitativ ansats och inkluderar en fallstudie. Empiri har samlats in genom sex semi-strukturerade intervjuer från ett svenskt konsultföretag som har en egenutvecklad BI plattform.  Slutsatser: Sammanfattningsvis kan användbarheten av BIS utifrån empirin förbättras genom ökad system expertis, data kvalité och flexibilitet.  Praktiska följder: Från ett utvecklingsperspektiv kan studiens upptäckter hjälpa att belysa de faktorer som ökar användbarheten i BIS. Det kan även agera som ett vägvisande ramverk för att hjälpa företag i liknande sits där problem upplevs med BIS användning.  Förslag till vidare forskning: Framtida empirisk forskning bör utföras i syftet att validera de framförda påståendena i uppsatsen. Det kan därför vara intressant att studera fler företag med variation på storlek och geografisk placering för att kunna evaluera skillnaden i erhållet resultat. Vidare anses även användbarheten kring Mobil BI redas ut då detta ligger i utvecklingsfokus på framtida marknader och organisationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)