Pedagogisk kartläggning av introduktionsutbildning för nyanställda operatörer : Analys av kunskapsnivå inom kemi i produktutbildning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från KTH/Lärande

Sammanfattning: Företag med en omfattande produktionshastighet ställer krav på en viss kvalitet på sin produkt, särskilt inom läkemedelsindustrin. Misstag kan leda till att en hel sats går till spillo och sannolikheten för misstag påverkas av de anställdas kompetens. Nyanställdas introduktion till arbetet är därför en viktig faktor för att minimera förlust. Studiens syfte är att analysera utbildning för nyanställda operatörer inom AstraZeneca Sweden Operations, vilket genomförs i två delstudier med olika perspektiv. Utifrån analyserna ges sedan förbättringsförslag till utbildningarna. Första delstudien fokuserar på en nyligen bearbetad introduktionsutbildning utifrån ett pedagogiskt perspektiv med teorier om effektivt lärande och läroplansteori. En överblick erhålls genom en blandning av intervjuer, observationer och dokumentation. Andra delstudien fokuserar på vilka förkunskaper i kemi som operatörer förväntas ha utifrån kunskapsnivån som presenteras i utbildningsmaterial. Materialet jämförs sedan med kemi på gymnasienivå. Resultat från första delstudien visar att introduktionsutbildningens upplägg har flera faktorer som bidrar till ett mer effektivt lärande, vilket även bekräftas under intervjuer med operatörer och utbildare. Utvecklingsförslag är att implementera ett styrdokument som genomsyrar utbildningen inom hela företaget samt att använda en modell för effektivt lärande vid ändring av lärandeaktiviteter. Den andra delstudien visar på att utbildningsmaterialet är på högre nivå än vad som krävs som förkunskap för tjänsten. För att minimera kunskapsklyftan kan olika pedagogiska verktyg användas i undervisningen när nya begrepp och processer introduceras. Som exempel på detta har en analogi för reningsprocessen kristallisation tagits fram.Sammanfattningsvis visar detta arbete att den utarbetade introduktionsutbildningen är väl utvecklad utifrån ett perspektiv om effektivt lärande medan den mer detaljerade produktutbildningen behöver andra pedagogiska verktyg för att möta operatörerna på deras befintliga kunskapsnivå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)