Min verklighet är inte din : Ett axplock av patienters deliriumberättelser från IVA

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Kritiskt sjuka patienter vårdas på intensivvårdsavdelningen för att stabilisera sjukdomstillståndet. Att vårdas på intensiven är både fysiskt och psykiskt påfrestande för patienter och kan orsaka stort lidande. Komplikationerna vid intensivvård kan vara en bidragande orsak till att patienterna hamnar i ett delirium. I den stressande miljön utvecklar patienter hallucinationer samt syn-, tid- och verklighetsstörningar, i allmänt tal delirium. Vid delirium försvåras sjuksköterskors möjlighet att bemöta, vårda samt minska patienters lidande. Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevda hallucinationer under delirium vid vård på en intensivvårdsavdelning. Metod: En kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera valda patientberättelser. Resultat: Patienter upplever en bred variation av upplevelser i sitt delirium. Resultatet presenteras i fem kategorier vilka benämns; patienters upplevelser av att befinna sig på en annan plats, hallucinationer patienter upplever i ett delirium, aktiviteter patienter upplever de utför i ett delirium, personalens medverkan i patienters delirium samt patienters upplevda känslor i delirium. Hallucinationerna som upplevs är antingen av obehaglig eller av neutral karaktär. Konklusion: Sjuksköterskor som arbetar på intensivvårdsavdelningar och andra vårdavdelningar behöver kunskap om patienters upplevelser av delirium samt vad som kan orsaka tillståndet. Kunskapen är nödvändig bemöta och vårda patienter och på så sätt lindra lidandet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)