Psykologers & psykoterapeuters erfarenhet av att arbeta med dans- och rörelseterapi : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att undersöka psykologers och legitimerade psykoterapeuters erfarenhet av att arbeta med dans- och rörelseterapi. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med fyra legitimerade psykoterapeuter och en psykolog, varav samtliga var utbildade dansterapeuter. Data analyserades därmed med tematisk analys. Resultaten sammanfattades i två huvudteman; terapeuters användning av DMT & sig själva samt hjälpsamt & icke hjälpsamt med DMT. Studien bidrar med information om förmånliga sätt att använda DMT på, för- och nackdelar med metoden samt den etiska aspekten av användandet av DMT som psykolog och legitimerad psykoterapeut då det är en icke-evidensbaserad metod. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)