Agentverksamheten och dess påverkan på svensk elitfotboll

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Fotbollsagenter har under en längre tid framställts negativt och i en del fall har yrketsexistens och plats inom elitfotbollen ifrågasatts. Påståenden om att de “stjäl” från fotbollenoch att de inte har något i fotbollen att göra har väckt medial uppmärksamhet ochdebatter genom åren. De har länge stått ensamma på denna världsomspännande marknadoch behövt försvara sitt yrke. Vi ställer oss frågan om hur och varför det har blivit så här.Vi vill försöka rensa diskussionen från rykten och fördomar och redovisa det som agentverksamheten faktiskt bidrar med.Syftet med denna studie är att konkretisera elitfotbollens agentverksamhet och belysa hurdenna verksamhet påverkar den svenska elitfotbollens utveckling både på nationell ochindividnivå samt ekonomiskt.Vi har utgått ifrån tre olika frågeställningar i studien och dessa lyder som följande:• Hur är agentverksamheten utformad och hur ser relationen mellan agent, spelare/klubb ut?• Vilken roll fyller agentverksamheten och hur påverkas den svenska elitfotbolleni relation till denna verksamhet?• Har avskaffandet av agentlicensen någon betydelse i relation och påverkan till densvenska elitfotbollen, och i sådana fall hur?Studien grundar sig på de kvalitativa intervjuer som vi genomfört med fem fotbollsagenteroch fem klubbrepresentanter som i dagsläget är verksamma inom den svenska elitfotbollen.Den teoretiska utgångspunkten för studien är elitfotbollens professionaliseringoch kommersialisering vilka vi förstår som de grundläggande faktorerna till den fotbollsindustri vi idag har. Resultaten visar att det finns delade meningar i fråga om agentverksamhetens existens och nytta, något som avskaffandet av agentlicensen har bidragit ytterligare med. Det framgår trots detta tydligt att agenternas roll vuxit sig starkare och att de har blivit en vital del av svensk elitfotboll där de bidrar till marknaden, spelarnas intressen samt en förbättrad ekonomi.Nyckelord: Agentverksamhet, fotbollsagent, agentlicens, kommersialisering, professionalisering,fotboll, klubbrepresentant.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)