Könsstereotyper i Reklam : Motivering och påverkan

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Sammanfattning Syftet med denna uppsats är att diskutera anledningen till användningen av könsstereotyper inom marknadsföring samt undersöka om detta påverkar varumärkets image, attityd till företaget samt konsumenternas köpbeteende. Undersökningen sker utifrån ett företagsperspektiv. För att uppnå syftet med studien har följande huvudproblem formulerats: Hur påverkas varumärkesimage, attityd och konsumenternas köpbeteende av könsstereotypisk reklam? Dessutom har en underfråga formulerats: Är det någon skillnad på hur kvinnors respektive mäns köpbeteende påverkas av den könsstereotypiska marknadsföringen? I den teoretiska delen definieras genus, könsroller och könsstereotyper, varumärkesimage, attityder och konsumentbeteende. Studiens metod har varit kvalitativ med en deduktiv ansats, tillsammans med intervjuer via fokusgrupper. I den empiriska delen redovisas resultatet av de genomförda fokusgrupperna i Venndiagram, följt av analysen där empirin tolkas utifrån teorin. Studiens slutsats är att varumärkets image, attityden till företaget och delvis konsumentbeteendet påverkas negativt av alltför framträdande könsstereotyper i marknadsföringen. Angående underfrågan om kvinnors respektive mäns köpbeteende påverkas av den könsstereotypiska marknadsföringen är visar studien att så är fallet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)