Manlighet till salu - en studie i hur manlighet och konsumtion porträtteras i magasinen Café och King

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Titel: Manlighet till salu – en studie i hur manlighet och konsumtion porträtteras i magasinen Café och King Författare: Marcus Fredriksson och Malin Wennberg Universitet: Lunds Universitet Enhet: Medie- och kommunikation Kurs: MKVK02:3 Kandidatuppsats Termin och år: Vt 2011 Institution: Kommunikation och medier (KOM) Handledare: Tobias Linné Sammanfattning: Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att urskilja på vilket sätt manlighet framställs och upprätthålls i förhållande till konsumtion i avsnitten ”Smart” och ”Manual” i magasinen Café och King. Då mannen i dagens samhälle kan sägas leta efter en ny roll har livsstilsmagasin fått en allt större publik. Dessa magasin syftar till att vägleda mannen i hans vardagliga val mot målet ”en bätt-re man”. Detta gör att de mansideal och konsumtionsideal vilka tidningarna förespråkar i viss mån blir de ideal vilka män anammar, varför denna typ av undersökning kan sägas vara viktig. Till grund för rapporten ligger 2010 års upplaga av King Magazine och Café, de två största livsstilsma-gasinen för män i Sverige med målgruppen modemedvetna män i åldern 20- 35 år. En utvald del i dessa magasin har granskats genom en kvalitativ textanalys vilket mynnat ut i tre olika teman - mansideal, konsumtionsideal och språkbruksideal. Dessa teman har sedan problematiserats med hjälp av begrepps-apparater från Bauman, Connell och Giddens. Tidningarnas innehåll samt användning av språket visar på en traditionell mansbild, trots att de behandlar ämnen vilka traditionellt sätt inte ansets manliga. Tidningarnas största uppgift kan sägas vara att göra om något så omanligt som att konsumera till en de-finitiv manlig företeelse. Den nya manligheten kan inte sägas vara ny den har endast applicerats på nya företeelser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)