Är ensamhet bland äldre förknippat med ohälsa? : En kvantitativ studie om ensamhet bland äldre i Västmanland

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Matilda Trädgårds; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Ensamhet bland äldre är ett aktuellt ämne då medellivslängden i Sverige ökar drastiskt och med det uppstår vissa utmaningar. Hälsan bland äldre är i flera avseenden sämre än bland yngre. Ensamheten bland äldre är ett folkhälsoproblem då tidigare studier visar att ensamheten ökar med åldern samt att det finns en trend som visar att ensamheten bland äldre kommer att öka med åren. Utifrån de hälsoutmaningar som finns i den åldrande befolkningen är förhoppningen att denna studie ska bidra till kunskap gällande sambandet mellan ensamhet och ohälsa bland äldre. Syftet med studien är att undersöka prevalensen av ensamhet bland äldre, det vill säga 70 år och äldre, samt undersöka sambandet mellan ensamhet och hälsoutfall i form av psykiska- och fysiska besvär, riskkonsumtion av alkohol samt rökning. Studien är en tvärsnittsstudie och använder data från Region Västmanlands enkätundersökning, Liv och hälsa, där 2 239 individer i ålder 70 år och äldre har besvarat enkäten. Studiens resultat visar att drygt var femte äldre i Västmanland ibland eller ofta upplever ensamhet (5,6 procent). Ensamhet ökade sannolikheten för psykiska besvär i form av nedstämdhet och ängslan/oro/ångest men inte för fysiska besvär eller riskkonsumtion av alkohol och rökning. Socialt stöd används som teoretiskt ramverk för att tolka resultaten då en avsaknad av socialt stöd är relaterat till ensamhet. Nyckelord: Ensamhet, fysiska besvär, äldre, levnadsvanor, Liv och hälsa, psykiska besvär, Socialt stöd 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)