Vi och Samerna? : Samernas framställning i historieläroböcker i gymnasieskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Författare: Elise Lööw; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats var att undersöka hur samisk historia och kultur framställs i läroböcker för historieämnet på gymnasieskolan. Detta för att kunna se vilka möjligheter elever i den svenska skolan får att tillgodose sig kunskaper om Sveriges ursprungsfolk genom läroböcker. De frågeställningar som avsågs besvaras var hur samisk historia framställs i läroböckerna och vad i samernas historia som lyfts fram. Tre läroböcker anpassade för Historia 2 och 3 på gymnasieskolan undersöktes. Resultatet av undersökningen visade att ingen av böckerna inkluderar samisk historia och kultur något djupgående. Samtliga böcker är skrivna ur ett majoritetsperspektiv och informationen som ges om samisk kultur och historia är alltför ytlig för att den ska kunna bidra med djupare kunskaper om den svenska ursprungsbefolkningen för våra gymnasieelever. Undersökningen visar att det framförallt blir tydligt vad som inte sägs i läroböckerna; diskursen blir ett osynliggörande av Sveriges ursprungsfolk. Sverige står högre i den samhälleliga maktrelationen i förhållande till samerna vilket kommer fortgå så länge osynliggörandet fortsätter. För att elever i gymnasieskolan ska kunna få kunskap, ett nyanserande synsätt och djupare förståelse för sammanhang som rör samisk historia behöver Sveriges ursprungsfolk få mer plats i svensk historieskrivning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)