Dataspelsutvecklingsbranschen : Med fokus på rekrytering, HR och tillväxt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

Sammanfattning: Bakgrund: En växande arbetsmarknad för kreativa och tekniska yrken, i syfte att möta efterfrågan av dataspel, har fått större utbredning i och med den informationsteknologiska utvecklingen. Det finns däremot en påtaglig problematik gällande ett högt antal lediga tjänster, låg utbildningsbaserad företagarkunskap och vidare utmaningar med en bransch som generellt präglas av tillväxt. Detta sammantaget ger en aningen dissonant bild av spelutvecklingsföretagen där dissonansen återfinns mellan den till synes låga företagarkunskapen kontra den insikt och kunskap som krävs förutsatt branschens fortsatta framgångar. Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka påverkansförhållandet mellan rekryterings- och HR-processer samt tillväxt. Detta uppfylls genom att undersöka och förklara hur rekryteringsprocessen, HR-arbete och tillväxt ter sig i små spelutvecklingsföretag. Detta görs i syfte att både branschaktiva och andra läsare ska få en utökad förståelse för spelutvecklingsföretag i förhållande till modeller och teorier. Metod: Denna uppsats tar avstamp i en kvalitativ forskningsmetod vilket är ett utgångsläge för att undersöka mening och innebörd av någonting. Detta för att besvara frågeställningen som lägger ett fokus på utökad förståelse. Individer med ledande befattning inom spelutvecklingsbranschen har intervjuats kring deras tankar angående tillväxt, HR (human resources), och rekrytering i små spelutvecklingsföretag. Sammantaget har tre intervjuer genomförts med studio managers (företagens egna uttryck för ledare) på tre små svenska spelutvecklingsföretag. Resultat/slutsats: Spelutvecklingsföretagens processer kring rekrytering uppfattar författarna att företagen ha stor betoning på informalitet i förhållande till teoretiska rekryteringsmodeller. Det härstammar från ett typiskt beteende i mindre bolag där personer i ledande befattningar har ansvar för rekryteringar med en avsaknad av formella anställningsprocesser vilket innebär ett reaktivt HR-arbete. Spelutvecklingsföretagen kan diskuteras likt tillväxtföretag och möter således utmaningar med växtvärk, där företagens infrastruktur ses som undermålig i förhållande till dess tillväxt. Det finns inga indikationer på att uppsatsens empiriska resultat dementerar fynden gjorda av tidigare upprättade teoretiska modeller gällande tillväxt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)