Medborgardialog i Herrljunga kommun - En studie över tjänstepersoners och förtroendevaldas sätt att tala om medborgardialog

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Författare: Ludvig Persson; [2018-10-30]

Nyckelord: Karl E. Weick; Sensemaking;

Sammanfattning: Syfte: Studiens syfte är att analysera hur tjänstepersoner och förtroendevalda iHerrljunga kommun talar om medborgardialog.Teori: Karl. E. Weicks teori om meningsskapande i organisationer.Metod: Kvalitativa djupintervjuer där materialet har analyserats med hjälp av studiensteoretiska ramverk.Resultat: Studien visar hur förtroendevalda och tjänstepersoner talar om sitt projekt imedborgardialog, vilka villkor medarbetare ställs inför och hurmeningsskapande kan formas kring ett projekt i en kommunal organisation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)